Honorarium & Terugbetaling

Honorarium en terugbetaling


Honorarium


Alle logopedisten van deze praktijk zijn geconventioneerd wat wil zeggen dat wij een

honorarium hanteren dat wordt vastgelegd door het RIZIV. Deze honoraria zijn als volgt:Honorarium

Terugbetaling

Logopedisch bilan


€ 32,83 (per 30 min.)

€ 25,33 (per 30 min.)

Therapiesessie 30 min


€ 28,04

€ 22,54

Therapiesessie 1 uur


€ 56,32

€ 45,32

Terugbetaling


  • De mutualiteit verleent enkel een tegemoetkoming via de verplichte verzekering (zie bedragen terugbetalingen in bovenstaande tabel) aan kinderen of volwassenen die lijden aan een specifieke aandoening of stoornis zoals bijvoorbeeld stemproblemen, voldoende grote achterstand aangetoond op vlak van taal, lezen, spelling of rekenen, taal- en spraakstoornissen die ontstaan zijn na een hersenbeschadiging, ...


  • Wat leerstoornissen (spelling/rekenen/lezen) betreft moet er een score op twee testen aangetoond worden dat lager ligt dan percentiel 16 tegenover leeftijdsgenoten.


  • Voor taalstoornissen moet er sprake zijn van een score lager dan percentiel 3 tegenover leeftijdsgenoten.


  • De maximale duur van de tegemoetkoming bedraagt 2 opeenvolgende jaren. Aansluitend kan u eventueel nog een verlenging krijgen via de aanvullende verzekering (afhankelijk van de mutualiteit).


  • Voor articulatieproblemen kan enkel een tegemoetkoming verkregen worden via de aanvullende verzekering. Dit bedrag is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit en soms zelfs van regio tot regio.

  • De aanvraag om tegemoetkoming verloopt volgens een aantal wettelijke voorschriften:1. Na uw aanmelding dient u in eerste instantie langs te gaan bij een geneesheer-specialist (pediater, NKO-arts, ...). Deze zal u een voorschrift voor logopedisch bilan (= het logopedisch verslag dat door de logopedist zal worden opgesteld) bezorgen waardoor u later een terugbetaling voor het logopedisch bilan zal ontvangen van uw mutualiteit.


2. Vervolgens kan het logopedisch onderzoek doorgaan. De duur hiervan kan variëren naargelang de aard en de ernst van de stoornis.


3. Indien u geadviseerd wordt therapie op te starten, dient u opnieuw een afspraak te maken met de geneesheer-specialist die u dan een voorschrift voor logopedische revalidatie (= de eigenlijke therapie) zal bezorgen waardoor u terugbetaling voor de sessies kan verkrijgen bij uw mutualiteit.


PAS OP: Bij taalontwikkelingsstoornissen is het tevens noodzakelijk het resultaat van een gehoortest en een intelligentietest (IQ > 85) bij de aanvraag toe te voegen.


4. Alle documenten (beide voorschriften, logopedisch verslag, aanvraagformulier en eventueel gehoortest en IQ-test) dienen aan ons te worden terugbezorgd. Let wel op, deze documenten zijn maximum 60 kalenderdagen geldig en worden door ons nagekeken en vervolgens naar uw mutualiteit verstuurd. Enige tijd later ontvangt u het besluit van de adviserend-geneesheer van uw mutualiteit. Indien dit positief is, zal u terugbetaling krijgen via verstrekkingsformulieren die u elke maand van ons zal ontvangen. Indien de adviserend-geneesheer niet akkoord gaat met terugbetaling kunt u meestal toch nog een terugbetaling verkrijgen via uw aanvullende verzekering. Zoals reeds aangegeven kunnen het aantal terugbetaalde beurten en de tarieven van de aanvullende verzekering variëren van mutualiteit tot mutualiteit.


De terugbetaling is pas definitief na het schriftelijk akkoord van de adviserend-geneesheer.