Honorarium & Terugbetaling

Honorarium en terugbetaling


Sinds 1 januari 2024 hanteren wij onderstaande tarieven:Honorarium

Terugbetaling

Logopedisch bilan


Afhankelijk van de problematiek

64 % terugbetaling

Therapiesessie 30 min


€ 38,50

€30,64

Therapiesessie 1 uur


€ 77,00

€61,58

Procedure aanvraag terugbetaling


  1. U maakt een afspraak bij een geneesheer-specialist (NKO-arts, pediater, neuroloog, …). Deze specialist schrijft een voorschrift voor een logopedisch bilan uit.

  2. De logopediste neemt een onderzoek af en bezorgt u hiervan een schriftelijk verslag. De duur hiervan kan varërien afhankelijk van welke testen er moeten afgenomen worden. Dit is het logopedisch bilan.

  3. U neemt opnieuw contact op met een geneesheer-specialist en bezorgt hem/haar het logopedisch bilan. Op basis van dit bilan schrijft de specialist nu een voorschrift voor logopedische behandeling uit (indien aan alle voorwaarden is voldaan).

  4. U brengt deze beide voorschriften en een kleefbriefje mee naar de logopedist. De logopedist maakt het dossier klaar dat kan opgestuurd worden naar de mutualiteit. voor de aanvraag tot terugbetaling.   Criteria voor terugbetaling via de verplichte verzekering


  Leerstoornissen (lezen/spelling/rekenen): het kind moet (afhankelijk van het domein) op één of twee testen een score behalen die overeenkomt met een percentielscore van 16 of lager t.o.v. leeftijdsgenoten.

  Taalstoornissen: het kind moet een score behalen die overeenkomt met een percentielscore van 3 of lager t.o.v. leeftijdsgenoten. Ook moet er aangetoond worden dat het kind een normaal gehoor en een normaal IQ heeft.


  Een bilan wordt enkel terugbetaald indien er therapie binnen de 60 kalenderdagen wordt opgestart. Op voorwaarde dat de aanvraag werd goedgekeurd door de adviserende geneesheer.   Duur terugbetaling


  Verplichte verzekering: de terugbetaling wordt beperkt in aantal sessies en in duurtijd. Afhankelijk van de stoornis wordt het aantal sessies toegekend dat wordt terugbetaald. Deze sessies kunnen gebruikt worden binnen een periode van 2 opeenvolgende jaren. De terugbetaling is pas definitief na het schriftelijk akkoord van de adviserende geneesheer van uw mutualiteit.
  Na afloop van de terugbetaling via de verplichte verzekering kan eventueel nog een verlenging verkregen worden via de aanvullende verzekering.

  Aanvullende verzekering: wanneer een kind niet in aanmerking komt voor terugbetaling via de verplichte verzekering (bv het geval bij articulatieproblemen of wanneer niet voldaan werd aan alle bovengenoemde voorwaarden) is er een tegemoetkoming mogelijk via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.  Het bedrag en het aantal sessies zijn afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.